ശശികുമാർ

no_img

]pkvXIs¯¸än

almhnkvt^mS\tam ssZhkrjvSntbm’ F¶ Cu ]pkvXIw Akm[mcWamb Hcp hnjbs¯ hyàambpw kv]ãambpw hnhcn¡p¶p. s]mXpP\ ka£w Cu ]pkvXIw AhXcn¸n¡p¶Xn\v GsXmcphn[ Bi¦¡pw BhiyanÃ. imkv{XtemIw ]-papX ]co£W§fneqsS, {]]©krãnbpsS ImcWw ‘almhnkvt^mS\amtWm AYhm ssZhkrãnbmtWm’ F¶v XoÀ¨s¸Sp¯m³ {ian¨p ]cmPbs¸SpIbp-mbn. Hcp ZÀi\¯neqsS \htPymXn{io IcpWmIc Kpcp {]]©krãnbpsS clkyw {KÙImc\p ImWn¨p sImSp¯Xmbn At±lw ]dbp¶p. AX\pkcn¨v Cu kucbqY¯nepÅ {Kl§sf \½psS Hcp {Kl¯n h¨v krãn¡pIbpw Hmtcm {Kl§sfbpw hnhn[ Øe§fn F¯n¨v hnIkn¸n¨v cq]s¸Sp¯pIbpw sNbvX ZÀi\¯nsâ kq£vahnhcWamWv Cu ]pkvXI¯n \nÀhln¨ncn¡p¶Xv. `mhn XeapdIÄ¡v Cu ]pkvXIw {]tbmP\w sN¿psa¶v XoÀ¨bmbpw {]Xo£n¡p¶p.

no_img

]pkvXIs¯¸än

almhnkvt^mS\tam ssZhkrjvSntbm’ F¶ Cu ]pkvXIw Akm[mcWamb Hcp hnjbs¯ hyàambpw kv]ãambpw hnhcn¡p¶p. s]mXpP\ ka£w Cu ]pkvXIw AhXcn¸n¡p¶Xn\v GsXmcphn[ Bi¦¡pw BhiyanÃ. imkv{XtemIw ]-papX ]co£W§fneqsS, {]]©krãnbpsS ImcWw ‘almhnkvt^mS\amtWm AYhm ssZhkrãnbmtWm’ F¶v XoÀ¨s¸Sp¯m³ {ian¨p ]cmPbs¸SpIbp-mbn. Hcp ZÀi\¯neqsS \htPymXn{io IcpWmIc Kpcp {]]©krãnbpsS clkyw {KÙImc\p ImWn¨p sImSp¯Xmbn At±lw ]dbp¶p. AX\pkcn¨v Cu kucbqY¯nepÅ {Kl§sf \½psS Hcp {Kl¯n h¨v krãn¡pIbpw Hmtcm {Kl§sfbpw hnhn[ Øe§fn F¯n¨v hnIkn¸n¨v cq]s¸Sp¯pIbpw sNbvX ZÀi\¯nsâ kq£vahnhcWamWv Cu ]pkvXI¯n \nÀhln¨ncn¡p¶Xv. `mhn XeapdIÄ¡v Cu ]pkvXIw {]tbmP\w sN¿psa¶v XoÀ¨bmbpw {]Xo£n¡p¶p.

എന്റെ പ്രചോദന ടവറുകൾ

no_img

ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ & വാർത്തകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുക

ഞങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ & വാർത്തകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുക

സാക്ഷ്യപത്രങ്ങൾ

ml_INMalayalam
en_USEnglish ml_INMalayalam